latwepodatki.pl

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS, czyli co należy zrobić, aby zgłosić się jako osoba ubezpieczona i płatnik składek do ZUS?

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej zgłasza obecnie jedynie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1, wniosek (wraz z kopią wpisu) przesyłany jest automatycznie do ZUS. Na podstawie danych z otrzymanego wniosku ZUS sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek, na formularzu ZUS ZFA.

Przedsiębiorca ma jeszcze obowiązek zgłosić się jeszcze do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Na zgłoszenia do ubezpieczeń przedsiębiorca  ma 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Następnie należy co miesiąc opłacać składki ZUS.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS – Terminy opłacania składek ZUS

Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) regulują ją do 10. dnia następnego miesiąca.

Jeśli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownika, pracownika lub zleceniobiorcę) i opłaca za nie składki,  termin płatności za bieżący miesiąc upływa do 15. dnia następnego miesiąca.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS – Rozliczanie składek

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazuje w deklaracji  ZUS DRA, która powinna zostać złożona do 10. dnia bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Początkujący przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych zasad opłacania składek ZUS są zwolnieni ze składania deklaracji za kolejny miesiąc, ale tylko pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu wykazali, iż opłacają składki na preferencyjnych warunkach i nie zmieniła się ich wysokość (jeśli rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej w połowie miesiąca, to najczęściej składamy dwie deklaracje ZUS DRA).

Nie zgłoszenie się do ZUS pociąga za sobą określone konsekwencje, ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i zdrowotne  są obowiązkowe i opłacanie składek jest obowiązkowe! Jeśli zdecydujemy się opłacać także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to należy regularnie opłacać składki. Opłacenie ich po terminie lub w niepełnej wysokości powoduje, że ubezpieczenie chorobowe ustaje natychmiast od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składki nie zostały opłacone.

źródło zdjęcia fakt.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.