latwepodatki.pl

Zwolnienie od podatku – sprzedaż nieruchomości

Zwolnienie od podatku – sprzedaż nieruchomości

Zwolnienie od podatku – sprzedaż nieruchomości

Co do zasady podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku uzyskania dochodu ze sprzedaży nieruchomości (która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej) i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Jak zatem uzyskać zwolnienie od podatku (PIT) przy sprzedaży nieruchomości?

Podatek przy sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Z podatku dochodowego zwolnione są dochody ze sprzedaży nieruchomości jeżeli sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat (okres ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) od chwili zakupu.

Zwolnienie od podatku – sprzedaż nieruchomości

Zwolnienie przysługuje także w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży na na własne cele mieszkaniowe. Okres 2 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie danej nieruchomości. Wolne od opodatkowania są dochody, które odpowiadają iloczynowi dochodu ze sprzedaży mieszkania i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe podzielonym przez przychód ze sprzedaży nieruchomości. Zwolnienie przysługuje także na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na nabycie budynku mieszkalnego, mieszkania, gruntu lub udziału w nich, dotyczy to także kredytów zaciągniętych przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży. Aby jednak móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania kredyt lub pożyczka musi być zaciągnięta w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Polski.

Ważne jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat od ich uzyskania. Warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zwolnienie od podatku (PIT) – sprzedaż nieruchomości – Zeznanie roczne PIT-39

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT.
W zeznaniu wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy będą dopiero poniesione dopiero po złożeniu zeznania – tj. w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Podatnicy powinni także pamiętać o złożeniu w urzędzie skarbowym oświadczenia o przeznaczeniu uzyskanego ze sprzedaży przychodu na któryś ze wskazanych celów.  Dzięki złożeniu takiego oświadczenia w ciągu tych dwóch lat urząd skarbowy nie może wszcząć postępowania podatkowego i określić zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Przy braku oświadczenia urząd może określić opodatkowany przychód, podatek trzeba wówczas zapłacić a po spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia, można ubiegać się o zwrot nadpłaty, lepiej zatem złożyć oświadczenie w terminie zapłaty podatku, tj. do 14 dnia od dokonania sprzedaży nieruchomości. Jeżeli natomiast oświadczenie takie zostanie złożone a podatnik nie przeznaczy przychodu na powyższe cele, to należy zapłacić podatek wraz z odsetkami.

Zwolnienie od podatku – sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z przepisami, co znajduje także potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych m.in. interpretacjami  indywidualnymi numer ITPB1/415-1237/11/HD wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2012r. czy IBPBII/2/415-677/12/NG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2012r. składamy do Urzędu Skarbowego jedynie deklarację PIT-39, a dokumenty potwierdzające przeznaczenie wydatków na cele mieszkaniowe należy przechowywać do ewentualnej kontroli urzędu Skarbowego 

Poniżej fragment interpretacji indywidualnej: IBPBII/2/415-677/12/NG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2012r.

Odpowiadając natomiast na pytanie nr 5, tj. w jaki sposób w razie kontroli urzędu skarbowego wnioskodawca winien udokumentować wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zauważyć należy, iż zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, w postępowaniu podatkowym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Artykuł 180 § 1 Ordynacji nie zawęża więc pojęcia „dowodu” jedynie do dokumentów urzędowych (wyr. NSA z dnia 10 października 2000 r., SA/Bk 907/99). Należy jednakże podkreślić, że w postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wyprowadza skutki prawne. To oznacza, że jeżeli wnioskodawca zamierza z przedmiotowej ulgi mieszkaniowej skorzystać, to na nim będzie spoczywał obowiązek udowodnienia okoliczności decydujących o istnieniu prawa do ulgi. Przy czym za dowód poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu nieruchomości może być uznany akt notarialny, a przy zakupie materiałów budowlanych faktury VAT o ile rzeczywiście będą dotyczyć mieszkania, którego wnioskodawca w chwili ponoszenia wydatków był właścicielem lub współwłaścicielem i w którym realizuje własne cele mieszkaniowe. To oznacza, że stanowisko wnioskodawcy, iż dokumentami, które należy przedstawić w razie kontroli urzędu skarbowego dla potwierdzenia zakupu mieszkania własnościowego jest akt notarialny, w razie zakupu innych rzeczy – faktury.

źródło zdjęcia houselovers22.blogspot.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.