latwepodatki.pl

Niskie składki ZUS dla przedsiębiorców

Niskie składki ZUS dla przedsiębiorców

Niskie składki ZUS dla przedsiębiorców

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności, początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Niższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do niższych składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne)  przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga ta nie obejmuje przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi mogą natomiast skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy. Ponadto osoby, które chcą skorzystać z płacenia niskich składek ZUS nie mogą przez okres 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Opłacając najniższe możliwe składki ZUS, należy także pamiętać o tym, że w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą niskie.

Kto nie może skorzystać z opłacania niskich składek ZUS?

  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,
  • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.
  • twórcy i artyści

Niskie składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Obniżony ZUS dla początkujących przedsiębiorców  w 2016 roku*
. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Mały ZUS za

01-12.2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

108,34 44,40 13,60 9,99 1
Razem społeczne z chorobowym = 176,33

Razem społeczne bez chorobowego= 162,73

Łącznie miesięcznie mały ZUS
styczeń – grudzień 2016

465,28

Podstawa wymiaru składek obniżonych
(I-XII '2016)
3210,60

555,00

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, która korzysta z niższych składek ZUS, nie musi opłacać Funduszu Pracy, gdyż jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Także  przedsiębiorcy: kobieta po 55 roku życia oraz mężczyzna po 60 są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

465,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

451,68 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

* przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Niskie składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 18a. 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.”

źródło zdjęcia elentera2.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.