latwepodatki.pl

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS

Od 19 maja 2016 r. w życie wejdzie szereg zmian do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2015 poz. 584), w tym zmiany w CEiDG dotyczą m.in. obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, w którym jest zarejestrowane przedsiębiorstwo oraz uproszczenie zgłaszania przedsiębiorcy do ZUS.  Ustawa zmieniająca w znacznej części odnosi się do nowych przedsiębiorców podejmujących działalność przez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć powrót obowiązku posiadania przez przedsiębiorców tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEiDG oraz tzw. „pełne jedno okienko” w ZUS. Przepisy wprowadzają obligatoryjne wykreślenie z CEiDG  przedsiębiorcy, który podał jako adres do doręczeń, adres zamieszkania lub wykonywania działalności gospodarczej – adres nieruchomości lub lokalu, do którego nie posiada tytułu prawnego. Ma zapewnić prawdziwość danych wpisanych do CEiDG oraz ułatwić walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe w CEiDG.

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS, inne zmiany to:

  • uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEiDG, czyli automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie „rezygnacji” z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej,
  • uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEiDG, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEiDG – to istotniejsze proceduralne zmiany w funkcjonowaniu CEiDG przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEiDG,
  • ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEiDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,
  • ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIiDG,
  • umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEiDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEiDG

Wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie „pełnego”, jednego okienka w ramach CEiDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS.

Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEiDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEiDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS,jedynie jako płatnik składek. Inne formularze musi złożyć osobiście w ZUS.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorcę nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, będzie także miało miejsce w przypadkach określonych w ust. 4-8 w art. 34 usd m.in.:

  • w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEiDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • gdy w CEiDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS

Na podstawie znowelizowanego art. 35 ust. 1a usd Minister Rozwoju będzie miał możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z CEiDG z urzędu po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEiDG. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na wpisy w tym zakresie.

Z kolei zgodnie z art. 25 usd kolejną zmianą jest dodanie do katalogu danych podlegających wpisowi numeru telefonu przedsiębiorcy oraz dodatkowych informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. W CEiDG udostępniona zostanie także funkcja potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy przez instytucje finansowe.

Zmiany w CEiDG, prawo do nieruchomości, ZUS

Znowelizowane przepisy uporządkują tryb przekazywania informacji dotyczących np.: upadłości pomiędzy CEiDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym. Rozwiążą także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych, od czasu uruchomienia CEiDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie numer NIP – więcej informacji na stronie CEiDG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.