latwepodatki.pl

Konstytucja biznesu – ułatwienia dla przedsiębiorców?

Konstytucja biznesu – ułatwienia dla przedsiębiorców?

Konstytucja biznesu – ułatwienia dla przedsiębiorców?

Konstytucja biznesu brzmi dość urzędowo i wyniośle. Jednak co się kryje za tym „sloganem”. Czy rzeczywiście prowadzenie biznesu w Polsce będzie prostsze, gdy wejdą w życie nowe uregulowania prawne kryjące się pod nazwą „konstytucja biznesu”?
To przecież głównie podatki i inne opłaty generowane pośrednio i bezpośrednio przez przedsiębiorców tworzą dochód państwa, takie jak m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatki dochodowe czy VAT. Czy biznes nie powinien rządzić się zasadą swobodności, czy odgórne uregulowania służą mu czy są jednak elementem spowalniającym rozwój?
Podstawowe unormowania prawne w zakresie prowadzenia działalności muszą istnieć, a planowana zmiana prawa gospodarczego ma na celu zmianę relacji przedsiębiorców z administracją na bardziej partnerskie.
Konstytucja Biznesu to zbiór ustaw, które mają zostać wprowadzone w celu gruntowej zmiany przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te mają zostać wprowadzone w ramach pakietu „100 Zmian dla Firm”.
Tzw. pakiet 100 Zmian dla Firm Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii został wprowadzony w celu zniesienia najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu. Do końca 2017 roku ponad 100 zmian weszło już w życie.
Jedną ze zmian w ramach „pakietu 100” było wprowadzenie od stycznia 2017 tzw. ustawy deregulacyjnej, która rozszerzyła m.in. ochronę wynikającą z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na wszystkich przedsiębiorców czyli również tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej. Podniesiony został z kwoty 1,2 mln euro do 2 mln euro próg przychodów netto, po którym firma jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość.
Wprowadzono także ułatwienia dla branży budowlanej, do obsługi wielu maszyn budowlanych nie potrzeba już państwowego egzaminu.
Został wprowadzony w czerwcu 2017 tzw. pakiet wierzycielski, który ułatwia odzyskiwanie długów wprowadzając m.in. nowe przepisy dotyczące pozwów zbiorowych (także przedsiębiorcy mogą składać pozwy zbiorowe, skrócone zostały terminy trwania postępowań w tym zakresie), rozszerzenie stosowania postępowania uproszczonego o należności do 20 tys. zł. W celu zabezpieczenia zbywania majątków przez dłużników wprowadzono m.in. obowiązek wpisywania do ksiąg wieczystych sądowych zakazów zbywania nieruchomości, a ich naruszenie będzie oznaczać nieważność umowy.
Wprowadzono także nowy rygor prawny polegający na tym, że jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie daje szans spłaty to wierzyciel może żądać zobowiązania dłużnika przez sąd do złożenia wykazu majątku oraz podania informacji o jego przeprowadzanych transakcjach przekraczających wartość minimalnej pensji.
Od sierpnia 2017 roku przedsiębiorcy mogą dokonywać także jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych maszyn i urządzeń.

Co jeszcze jest w planach w ramach ułatwień dla przedsiębiorców?
Zmiany mają objąć zasady dotyczących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca będzie miał obowiązek ich przechowywania jedynie 10 lat zamiast 50 i to w formie elektronicznej.
Mają zostać wprowadzone także inne ułatwienia, np. przepisy ułatwiające zmianę pokoleniową w firmach rodzinnych oraz wprowadzenie nowego rodzaju podmiotu „prostej” spółki akcyjnej, mającej być idealnym rozwiązaniem dla młodych, innowacyjnych firm.
Od 2018 roku przedsiębiorcy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 100% wydatków przeznaczonych na badania i rozwój, a centra badawczo- rozwojowe do 150%.

W ramach Konstytucji Biznesu ma zostać także wprowadzone nowe Prawo przedsiębiorców, wprowadzające m.in. następujące zasady:
• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
• przyjazna interpretacja przepisów, czyli rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;
• zasada proporcjonalności czyli organy nie mogą nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. żądać dokumentów, którymi już dysponują

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.:
• możliwość prowadzenia drobnej działalności bez obowiązku rejestracji, czyli przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia
• zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie dotyczy składki zdrowotnej), po tym okresie tzw. „obniżony ZUS”
• stopniowa likwidacja numeru REGON,
• powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów,
• możliwość bezterminowego zawieszenia firmy,
• uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców,
• możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych telefonicznie lub przez e-mail.

22 marca Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet pięciu ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców czekają obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.