latwepodatki.pl

Jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie?

Jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie?

Jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie?

Prowadzenie blogów, innych stron w internecie stało się metodą zarobkowania wielu osób. Często pojawia się wątpliwość jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie? Jeśli strona funkcjonuje dobrze, to bywa, że jest to jedyne źródło dochodu osoby prowadzącej stronę (lub zarobki ze prowadzenia stron internetowych, blogów są dodatkowym źródłem dochodu). Wszelkie dochody, jeśli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, należy opodatkować podatkiem dochodowym. Pozostaje ustalenie w jaki sposób należy je opodatkować.

Może pojawić się problem, czy w danym przypadku prowadzenie bloga jest działalnością gospodarczą. Sposób opodatkowania zależy od tego, jaki jest rodzaj i zakres prowadzonej w ten sposób działalności. Możemy więc mieć do czynienia z przychodami z działalności gospodarczej lub np. z przychodami z innych źródeł.

Jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie? – kiedy prowadzenie bloga jest działalnością gospodarczą

Działalność gospodarcza to z definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to: działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; lub: polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.
Często prowadzenie bloga stanowi regularnie wykonywaną działalność, która ma przynieść zysk autorowi. Polega ona na:
• zamieszczaniu reklam na stronie internetowej (takich jak np. program google adsense, Adtaily)
• udziale w kampaniach reklamowych (pisanie wpisów sponsorowanych, uczestnictwo w eventach marek i relacje z nich za wynagrodzeniem)
• udziale w programach partnerskich (m.in. Zanox, Program Partnerski bankier.pl)

Wykonywane czynności  związanych z prowadzeniem bloga, strony internetowej stanowią działalność gospodarczą, jeśli wystąpią łącznie trzy warunki:
• charakter zarobkowy, tj. nastawienie na zysk,
• ciągłość wykonywania, tj. nie może to być działanie jednorazowe lub sporadyczne,
• zorganizowany (profesjonalny) charakter, m.in. to  posiadanie zorganizowanego stanowiska pracy, a także wybranie odpowiedniej formy funkcjonowania (działalność indywidualna lub w formie spółki).

Gdy bloger zamieszcza na stronie sponsorowane artykuły lub inne publikacje wykonywane na czyjeś zlecenie, może się rozliczać jak podatnik wykonujący działalność osobiście. Taki sposób rozliczenia jest przeznaczony dla blogerów i administratorów stron, które zawarły ze zlecającym umowy cywilnoprawne (przykładowo umowy-zlecenia lub umowy o dzieło), a ich działalność nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć zarobki z bloga, pracy w internecie? –  przychód z innych źródeł, przychód z najmu, praw majątkowych

Przychody z prowadzenia bloga w określonych sytuacjach stanowią przychód z innych źródeł, takie stanowisko często zajmują organy podatkowe. Uznają one, że jeśli przychód nie powstaje z działalności gospodarczej albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, należy zakwalifikować go do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. Gdy występują realne korzyści majątkowe, wtedy powstaje przychód podatkowym z innych źródeł, musi jednak ten przychód spełniać dwa warunki:
• nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 u.p.d.o.f.,
• nie został zaliczony do świadczeń przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego – art. 21 u.p.d.o.f.
Konsekwencją takiej kwalifikacji jest wystawienie przez podmiot dokonujący świadczenia na rzecz blogera informacji podatkowej na formularzu PIT-8C. Na tej podstawie uzyskujący dochód z tego tytułu powinien wykazać dochód w składanym przez siebie zeznaniu rocznym (PIT-36). Przykładem takiej sytuacji jest udostępnienie strony internetowej w celu zamieszczenia na niej reklam. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, jednak zdarza się, że kwalifikują taki przychód jako przychód z najmu powierzchni reklamowej. Konsekwencją takiego stanowiska jest możliwość opodatkowania przychodów z tego tytułu. Można je opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem że mamy do czynienia z blogiem „niekomercyjnym”, tj. niestanowiącym działalności gospodarczej.
W jednym z wyroków określono: „W ocenie Sądu umowa udostępniająca do używania stronę internetową jest umową nienazwaną, zbliżoną jednak do umowy dzierżawy. Jej celem jest bowiem, «wydanie» kontrahentowi, za wynagrodzeniem, strony internetowej (lub jej części – jak w niniejszym przypadku) do korzystania poprzez umieszczanie na niej reklam swoich klientów. W tym też momencie właściciel strony internetowej traci niejako swoje władztwo, gdyż nie może korzystać ze swojej strony (lub jej części), ani udostępnić jej do korzystania innemu podmiotowi. Zakres obowiązków stron takich umów jest zatem analogiczny jak w umowie dzierżawy.
W tej sytuacji wynagrodzenie otrzymywane przez skarżącego należało zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem źródłami przychodów są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
[Natomiast] przychodami z działalności gospodarczej są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
[…] O ile zatem strony internetowej nie wydzierżawi osoba prowadząca działalność gospodarczą, przychód z tego tytułu powinien być opodatkowany jak z umów najmu/dzierżawy i umów podobnego rodzaju, a więc na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.
W świetle powyższych uwag, zdaniem Sądu, organ podatkowy w sposób niewłaściwy uznał, że przychody uzyskiwane przez skarżącego należało zaliczyć do źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., dopuszczając się naruszenia tych przepisów” (wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., I SA/Łd 657/12). Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 9 marca 2012 r., II FSK 1548/10.

Według niektórych organów podatkowych przychody z bloga można klasyfikować jako przychód z praw majątkowych – zgodnie z art. 18 u.p.d.o.f., za przychód z praw majątkowych uważa się przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, a także z odpłatnego zbycia tych praw. Osoby prowadzące blogi lub inne strony internetowe mogą też np. udostępniać własne zdjęcia czy  filmy, a dostęp do tych publikacji jest płatny. Zdaniem organów podatkowych uzyskane w ten sposób przychody należy zakwalifikować właśnie do praw majątkowych.

Jeśli masz wątpliwości, warto wystąpić wcześniej o indywidualną o interpretację podatkową. Jednak ja uważam, że jeśli Twoje dochody są na satysfakcjonującym poziomie, to najładniej założyć działalność gospodarczą. Należy wtedy prowadzić książkę przychodów i rozchodów, która nie jest rudna do opanowania (dla osoby rozumiejącej podstawy rachunkowości).  Opodatkowanie dochodów z bloga w taki sposób może okazać się preferencyjne, szczególnie gdy dochody blogera są wysokie. Zamiast zasad ogólnych może on bowiem wybrać opodatkowanie liniowe według stawki 19 proc. czyli niezależnie od wysokości dochodów. Dodatkowo uważam, że warto zarejestrować się jako płatnik VAT. Często firmy, które korzystają z usług reklamowych na blogach wolą taką formę rozliczeń, jest prostsza i szybsza, a bloger/ administrator bloga może kupować towary i usługi niezbędne do osiągnięcia dochodów, wliczać sobie w koszty i (jeśli przepisy o VAT nie stanowią inaczej) odliczać VAT od zakupu (np. komputera, drukarki, akcesoriów biurowych, czy samochodu jeśli jest on Wam potrzebny, np. dojeżdżacie do klientów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.