latwepodatki.pl

Firmanctwo – uważaj gdy ktoś proponuje abyś otworzył firmę

Firmanctwo  – uważaj gdy ktoś proponuje abyś otworzył firmę

Firmanctwo – uważaj gdy ktoś proponuje abyś otworzył firmę

Firmanctwo to pojęcie wywodzące się  od słowa firmant czyli osoby firmującej działalność gospodarczą, którą faktycznie prowadzi inna osoba. Konsekwencje realizacji tego typu działalności czyli posługiwania się cudzym nazwiskiem bądź nazwą mogą okazać się poważne, gdyż jest to przestępstwo skarbowe – zgodnie z art. 55 § 1 K.k.s. kodeksu karnego skarbowego.

Firmanctwo  – uważaj gdy ktoś proponuje abyś otworzył firmę

Fimanctwo najczęściej jest kwestionowane przez organy upoważnione do przeprowadzania kontroli skarbowych i podatkowych w drodze decyzji. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z kodeksem karnym skarbowym karalne jest już samo ryzyko zmniejszenia wpływów podatkowych, a nie ich wystąpienie. W związku z tym kara może zostać wymierzona nawet jeśli faktycznie firma działała i płaciła podatki. Według kodeksu karnego skarbowego karą może być grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Co więcej firmujący powinien także liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w czasie prowadzenia takiej działalności zgodnie z art. 113 Ordynacji podatkowej. Jeśli firmujący wyraził na to zgodę na takie działanie, to będzie odpowiadał solidarnie z firmantem za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność firmanta (podmiotu, który posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu)

Do zaistnienie przestępstwa skarbowego  „firmanctwa”, muszą być spełnione następujące warunki:

  • podmiotem dopuszczającym się popełnienia czynu zabronionego jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek,
  • czyn podatnika polega na posługiwaniu się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności,
  • w wyniku czynu podatnik naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku.

Pamiętajmy, że przestępstwo firmanctwa może być popełnione przez firmanta wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, czyli firmant musi mieć zamiar popełnienia tego czynu.

Odpowiedzialność firmującego – podmiotu, którego imienia i nazwiska, nazwy lub firmy używa firmant.

Artykuł 55 k.k.s. określa typu przestępstwa firmanctwa jedynie w stosunku do firmanta. Natomiast odpowiedzialność podmiotu firmującego podlega art. 9 § 1  oraz art. 18 § 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 20 § 2 k.k.s. (sprawstwo kierownicze, podżeganie, pomocnictwo)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.