latwepodatki.pl

Przewlekłość postępowania podatkowego UKS, a odsetki (wyrok NSA)

Przewlekłość postępowania podatkowego UKS, a odsetki (wyrok NSA)

Przewlekłość postępowania podatkowego UKS, a odsetki (wyrok NSA)

Przewlekłość postępowania podatkowego to jego przedłużanie ponad rozsądne granice czasowe, biorąc pod uwagę terminowość i prawidłowość podejmowanych czynności, a także stopień zawiłości sprawy i postawę podatnika.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) II FSK 1149/14  z dnia 14.06.2016 r. wielomiesięczna analiza dokumentów przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. (UKS) wskazuje na ich przewlekłość, a za czas trwania postępowania (w tym przypadku 7 miesięcy analizowano dowody, które według podatnika były okresem bezczynności urzędników) naliczać podatnikowi odsetki za zwłokę.

Unormowanie to wynika to z ustawy o kontroli skarbowej (zmiana weszła w życie 1 lipca 2010 roku), zgodnie z którą gdy kontrola prowadzona przez UKS trwa dłużej niż sześć miesięcy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji. Jednak jeśli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

W sprawie, którą rozpatrywał NSA podatnik złożył zarzuty dotyczące prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a dokładnie nieprawidłowego naliczania w tytułach wykonawczych odsetek za zwłokę. Podatnik uważał, że organ (Dyrektor UKS) bezpodstawnie nie uwzględnił okresów przerw w naliczaniu odsetek. Zarzucił on także m.in. fakt siedmiomiesięcznej bezczynności w trakcie 4,5-letniego trwania postępowania kontrolnego. Zatem w tym przypadku rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy opóźnienie to spowodowane było przyczynami niezależnymi od organu. Zgodnie z decyzją Dyrektora UKS oraz sądu niższej instancji WSA w Gdańsku korzystanie przez podatnika z jego proceduralnych uprawnień, w ramach prowadzonego postępowania podatkowego, nie uzasadnia tezy o przyczynieniu się do opóźnienia w wydaniu decyzji. Według uzasadnienia skarżonego wyroku należy mieć na względzie złożoność sprawy, ilość i rodzaj przeprowadzanych dowodów, a także terminowość i celowość czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania, prawidłowe zorganizowanie postępowania, czas niezbędny do dokonania czynności organizacyjnych (np. wezwania świadków czy pozyskania informacji od innych organów). Jeśli zatem czynności te zajmowały odpowiednią ilość czasu i uzasadnione były z uwagi na zawiłość sprawy i jej etap oraz z uwagi na konieczność respektowania uprawnień stron postępowania, to uznać należy, że przedłużenie postępowania nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

Sąd wyższej instancji NSA nie podzielił stanowiska organu podatkowego, ani WSA. Uznał on, że skoro całe postępowanie kontrolne trwało blisko cztery i pół roku, a fakt siedmiomiesięcznej bezczynności próbowano tłumaczyć analizowaniem sprawy, nie sposób dociec, co ostatecznie kryje się pod pojęciem „przyczyn niezależnych od organu”. Pokreślił także, że nie ma znaczenia, że inspektor kontroli skarbowej prowadził równolegle wiele postępowań, a tym samym zachodziła konieczność przeprowadzenia znacznej ilości dowodów wnioskowanych przez stronę, zaś rozpatrywaną sprawę cechował duży stopień złożoności. Gdyż WSA w Gdańsku przyznał zarazem, że w niektórych okresach działania podejmowane przez organ „miały przebieg mniej intensywny, polegały wyłącznie na przedłużaniu prowadzonego postępowania”.  NSA przyznał rację podatnikowi, że skoro ustawodawca wskazał okres 6 miesięcy na przeprowadzenie całego postępowania kontrolnego – od jego wszczęcia do wydania decyzji, to siedmiomiesięczna, niczym nie potwierdzona „analiza” materiału w środku trwania postępowania, nie powinna być akceptowana.

 

Więcej informacji o kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w artykule – Ile może trwać kontrola UKS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.