latwepodatki.pl

Zaliczka na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

Zaliczka na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

Zaliczka na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

Zaliczka na podatek dochodowy może być dla kłopotliwa dla początkujących przedsiębiorców. Należy dokonać wpłaty, a nie składa się dodatkowo żadnej dokumentującej zaliczkę deklaracji (jak w przypadku VAT). Deklaracja w przypadku zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców istniała do 2006r. Obecnie prowadzący firmę jedynie wpłacają na konto właściwego US wyliczoną zaliczkę, w tytule wpisując jej rodzaj i miesiąc.

Terminy zaliczek na podatek dochodowy w przypadku zasad ogólnych, jak i podatku liniowego, są takie same. Przedsiębiorca może wybrać sposób rozliczania się Urzędem Skarbowym miesięczne albo kwartalne. Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy następuje 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczkę kwartalną należy opłacać do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który jest płacone zobowiązanie.

Zaliczka na podatek dochodowy – zasady obliczania

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Pamiętajmy, że zaliczka liczona jest od początku roku podatkowego narastająco. Czyli w każdym okresie rozliczeniowym brane są wszystkie przychody i koszty, począwszy od stycznia tego roku podatkowego, oczywiście płacić należy odejmując wpłaty już dokonane jako zaliczkę na podatek dochodowy w poprzednich miesiącach bądź kwartałach.

Podatek dochodowy ostatecznie rozliczany jest za pomocą deklaracji rocznej, w przypadku podatków na zasadach ogólnych i liniowych ostateczny termin to 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Można także wybrać uproszczoną zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona opłacana w jednej wysokości przez cały rok podatkowy, ale jej ustalenie wymaga dodatkowych formalności.

 

Zaliczka na podatek dochodowy dla przedsiębiorców, a obniżenie o składki ZUS

Zaliczka na podatek dochodowy podlega obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najważniejsze jest zastrzeżenie, że składki muszą być zapłacone w danym okresie rozliczeniowym a nie należna. Jeśli płacimy składki ZUS w terminie to w danym roku możemy dopiero odliczyć zapłacone składki za grudzień poprzedniego roku.

Zaliczki na podatek dochodowy mogą także ulec obniżeniu o poniesione w poprzednich 5 latach podatkowych straty (nie więcej niż 50% za dany rok podatkowy), taka sama zasada jak do deklaracji rocznej.

Zaliczka na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

Przy odliczaniu składek ZUS w zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy trzeba pamiętać, że część odliczeń pomniejsza sam dochód, a część bezpośrednio wyliczony podatek .

Największe znaczenie dla przedsiębiorców ma składka zdrowotna,  większa część tej opłaty jest odejmowana wprost od podatku dochodowego.

Pamiętać należy, że zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc bądź kwartał oblicza się, biorąc pod uwagę przychody i koszty narastająco od początku roku, a nie tylko za rozliczany okres.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.