latwepodatki.pl

Jak zostać doradcą podatkowym?

Jak zostać doradcą podatkowym?

Jak zostać doradcą podatkowym?

Dzień doradcy podatkowego przypada na 11 maja. Przy tej okazji warto przypomnieć czym zajmują się osoby będące doradcami podatkowymi oraz co należy zrobić aby wykonywać  ten zawód? Jak sama nazwa na to wskazuje doradzają oni w sprawach podatkowych, warto jednak pamiętać, że jest to zawód zaufania publicznego.

Pomagają oni podatnikom w prawidłowym ustaleniu zobowiązań podatkowych i ich rozliczeniu, ale również reprezentują podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wspierając przedsiębiorców w doborze właściwych rozwiązań podatkowych, wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej itp. Profesja ta pojawiła się w Polsce po 1989 roku, gdy po transformacji ustrojowej nałożono na podatników obowiązek samodzielnego wyliczenia i  opłacenia podatku. Dnia 5 lipca 1996 r. Sejm uchwalił ustawę o doradztwie podatkowym, a 11 maja 2001 r. opublikowano ustawę zobowiązującą Ministra Finansów do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Doradca podatkowy – czynności, jak zostać doradcą podatkowym

Nad należytym wykonywaniem profesji doradcy podatkowego czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Zobowiązani są także do nieujawnianiem żadnych danych pozyskanych w związku z wykonywaniem swojej profesji.

Duże zmiany nastąpiły w 2013 roku – otwarcie 10 sierpnia dostępu do zawodów finansowych m.in. do zawodu księgowego i doradcy podatkowego, w wyniku tej ustawy deregulacji  poniżej wymienione czynności nie są już zastrzeżone dla doradcy podatkowego:

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 

Jednak ustawa w zakresie profesji doradcy podatkowego deregulacja nie uwalnia całkowicie wszystkich czynności.

Doradca podatkowy – czynności,  jak zostać doradcą podatkowym

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p., na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych;
– korzysta z pełni praw publicznych;
– jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
– posiada wyższe wykształcenie;
– odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
– złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
– wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu.

 

Jak zostać doradcom podatkowym? Warunki uzyskania tytułu

Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym (z 2014 roku) wprowadziła zmiany m. in. w zakresie warunków dopuszczenia do wykonywania zawodu, przystępowania i przeprowadzenia egzaminu.

Od 2014 r. doradca podatkowy może również wykonywać zawód i jednocześnie być zatrudniony w podmiotach innych niż uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego.

W aktualnym stanie prawnym doradcą podatkowym może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. ma nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 4. posiada wyższe wykształcenie;
 5. odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 7. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia zaliczenia egzaminu.

Poza tym na listę doradców podatkowych wpisuje się osoby, które spełniają warunki określone 1-4 oraz:

 1. są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
 2. posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

O uzyskanie tytułu doradcy podatkowego można też ubiegać się w oparciu o ustawę o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Trzy kroki do uzyskania tytułu doradcy podatkowego

 1. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego
 • część pisemna i ustna z dziedzin wymienionych w art. 20 ustawie o doradztwie podatkowym.
 • Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy zawartej pomiędzy uczelnią a Komisją Egzaminacyjną obejmuje tylko część ustną
 • wykaz wszystkich pytań i zadań egzaminacyjnych podawany jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 • na stronie KRDP są też publikowane terminy egzaminów
 • Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. Zlikwidowano obecnie ograniczenie polegające na możliwości przystępowania do części ustnej egzaminu najwyżej raz na 3 miesiące.

 

 1. Praktyka zawodowa
 • u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego
 • praktyka trwa 6 miesięcy, a nie jak wcześniej dwuletnia praktyka zawodowa.

 

 1. Ślubowanie i wpis na listę prowadzoną przez Krajową Radą Doradców Podatkowych.

więcej informacji na stronie krdp.pl

Podstawa prawna

Doradca podatkowy – czynności, jak zostać doradcą podatkowym

USTAWA

z dnia 5 lipca 1996 r.

o doradztwie podatkowym

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania.

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.

1)).

 1. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.
 2. (uchylony).

Art. 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:

1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;

2) adwokaci i radcowie prawni;

3) biegli rewidenci.

 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, są:

1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;

2) adwokaci i radcowie prawni.

Art. 3a. (uchylony).

Art. 4. 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, są również:

1) organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;

2) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;

3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,
 2. b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
 3. c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
 4. d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki;

4) (uchylony).

 1. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. Przepisy ustawy nie naruszają obowiązku organów podatkowych w zakresie informowania o przepisach dotyczących podatków. (…)

źrodło zdjecia krdp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.