latwepodatki.pl

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu

Sprzedaż samochodu używanego w działalności gospodarczej stanowiącego środek trwały stanowi przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof) jednocześnie kosztem uzyskania przychodu jest jego niezamortyzowana wartość początkowa.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia samochodu ujmuje w księdze w kolumnie  „pozostałe przychody”, a w „pozostałe wydatki” podatkowej księgi ujmuje natomiast koszty uzyskania przychodów (czyli wydatki na nabycie samochodu, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych). Suma odpisów amortyzacyjnych to całość dokonanych odpisów zarówno zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, jak i z nich wyłączonych – dotyczy w samochodów osobowych, których wartość przewyższa równowartość 20.000 euro.

Przychód  w kwocie netto należy wykazać w książce przychodów i rozchodów, jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, lub w kwocie brutto w pozostałych przypadkach. Pozostałą wartość początkową środka trwałego, dotychczas niezamortyzowaną, należało ująć jako koszt w kolumnie pkpir „pozostałe wydatki”.

Samochód należy również usunąć z ewidencji środków trwałych z adnotacją, że został on sprzedany, podając jednocześnie numer faktury sprzedażowej lub innego dokumentu będącego potwierdzeniem transakcji.

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu – ryczałt ewidencjonowany

U podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany, w prowadzonym wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie ujmuje się odpisów amortyzacyjnych, gdyż przy tej formie opodatkowania odpisy te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zatem „w przypadku ryczałtu” przychodem ze sprzedaży środka trwałego jest tu jego cena, przychód ze sprzedaży środków trwałych opodatkowany jest 3% stawką ryczałtu.

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu – wycofanie z działalności gospodarczej

Samochód przed sprzedażą można wycofać z działalności gospodarczej.  Nie wywołuje skutków podatkowych. Podatnik powinien jedynie wykreślić go z ewidencji środków trwałych oraz zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego powinien dokonać w miesiącu, w którym samochód został z działalności gospodarczej wycofany.

Jednak należy pamiętać, że sprzedaż takiego samochodu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany z działalności gospodarczej, spowoduje powstanie przychodu z tej działalności .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.