latwepodatki.pl

Odliczenie VAT z kopii faktury

Odliczenie VAT z kopii faktury

Odliczenie VAT z kopii faktury

Przedsiębiorcy co do zasady mają obowiązek wystawiana faktur w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje nabywca towaru lub usługi, a drugi zachowuje w swej dokumentacji sprzedawca.  Obecnie w przepisach nie jest wskazane, iż faktury należy  oznaczać jako “oryginał” i “kopia”.

Zdarza się nadal, że sprzedawcy nadal stosują opis oryginał/kopia. Czy jest zatem możliwe odliczenie VAT z faktury, która ma oznaczenie kopia?

Odliczenie VAT z kopii faktury – elementy jakie powinna zawierać faktura VAT

Zgodnie z ustawą o VAT art. 106 e:

  1. Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury, ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;

16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatników stosujących metodę kasową – wyrazy „metoda kasowa”;
17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT – wyraz „samofakturowanie”;
18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług lub przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, wskazanie podstawy prawnej zwolnienia,
20) w przypadku dostawy towarów w postępowaniu egzekucyjnym – nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz przebieg pojazdu (w przypadku pojazdów lądowych), liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu (w przypadku jednostek pływających oraz statków powietrznych).
Odliczenie VAT z kopii faktury – ogólne przepisy dot. odliczenia VAT

Natomiast zgodnie z art.  Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2.Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. a) nabycia towarów i usług,
  1. b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

(…)

Odliczenie VAT z kopii faktury – charakterystyka faktury

Faktura to podstawowy dokument potwierdzając dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.  Jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację naczelnej zasady neutralności VAT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma przeszkód, aby odliczyć VAT z faktury, która ma oznaczenie kopia. Aby odliczyć VAT naliczony z faktury, musi być ona wystawiona prawidłowo, czyli zawierać wszystkie niezbędne elementy, zgodnie z ustawą o VAT. Wątpliwości w tym zakresie mogą wynikać jedynie z obowiązującego stanu prawnego w latach poprzednich, gdy obowiązywało już archiwalne Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

zdjęcie z zasobu pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.