latwepodatki.pl

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu?

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu?

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu?

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu? Zmiany odnośnie nowych terminów wystawiania faktur jakie weszły w 2014 roku, określiły że co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania sprzedaży.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca wystawia fakturę  nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty, wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, (nie prowadzącej działalności gospodarczej). Warunkiem jest, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później – fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu?

Przedsiębiorca, ma obowiązek wystawić fakturę na tzw. „żądanie” na postawie  paragonu fiskalnego w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Regulują  to przepisy art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.):

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności dostawy towarów i świadczenia usług, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (czyli tych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu? – czy po terminie trzech miesięcy też można otrzymać fakturę od przedsiębiorcy

Po upływie wskazanego terminu przedsiębiorca może (dobrowolnie) wystawić fakturę na żądanie nabywcy, niemniej nie ma już takiego obowiązku (przepisy prawa do tego nie obligują).

Termin wystawienia faktury – wyjątki od zasady ogólnej

Obecnie przedsiębiorca może również udokumentować wszystkie transakcje dokonane dla jednego kontrahenta w ciągu miesiąca poprzez wystawienie jednej faktury.

Są jednak wyjątki, w przypadku których zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,  fakturę wystawia się nie później niż :

  •     30-ego dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  •     60-ego dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych  – przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 120-ego dnia od pierwszego dnia wydania towarów;
  •     90-ego dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek  – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
  •     7-ego dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 60-ego dnia od dnia wydania opakowania;

z upływem terminu płatności – w przypadku:

  •     dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  •     świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

z wyjątkiem usług, do których stosuje się  art. 28b ustawy, stanowiących import usług

W ustawie o VAT istnieje także przepisy,które określają krótszy termin wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed:

  •     dokonaniem dostawy towaru,
  •     wykonaniem usługi,
  •     otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Ten termin wystawienia faktury nie dotyczy faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, jeśli faktura zawierająca informację jakiego okresu rozliczeniowego dokumentuje.

 

zdjęcie Carli Jeen, unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.