latwepodatki.pl

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek?

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek?

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek?

Umowa o dzieło to forma zatrudnienia, którą często zawierają firmy z blogerami, grafikami, a także innymi osobami wykonującymi najczęściej tzw. „wolne zawody”.

Jak prawidłowo rozliczyć podatek od zawartej umowy o dzieło?

W obecnym stanie prawnym od takiej umowy nie ma obowiązku odprowadzenia składek ZUS, ani na ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenie zdrowotne. Dochód uzyskiwany na podstawie umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym  od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Warto tutaj zaznaczyć, że umowa o dzieło może zostać zwarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, pomiędzy taką osobą, a przedsiębiorcą, a także między przedsiębiorcami.

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek? – między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

W przypadku gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na wykonawcy dzieła. Zamawiający wypłaca wynagrodzenie brutto. Nie ma wtedy obowiązku odprowadzać od tej umowy zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Przychód uzyskany z umowy wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychód z innych źródeł albo jako przychód z praw majątkowych, jeśli umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W przypadku gdy w ramach wykonanego działa następuje przeniesienia autorskich praw majątkowych, wykonawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek?gdy umowa o wykonanie dzieła zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jako wykonawca dzieła, a przedsiębiorcą jako zamawiającym

Ze względów podatkowych inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa o wykonanie dzieła zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jako wykonawca dzieła, a przedsiębiorcą jako zamawiającym. Przedsiębiorca w takiej sytuacji ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie między stronami. W sytuacji gdy kwota wynagrodzenia określonego na umowie o dzieło przekracza 200 zł, zamawiający ma obowiązek pobrać i przekazać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy odpowiadającą 18 proc. dochodu.

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek?zaliczka, rozliczenie z  Urzędem Skarbowym

Zaliczkę  na podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu – zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. przychodu, natomiast w branży kreatywnej najczęściej będzie to 50% – i mnożąc tak otrzymaną kwotę przez 18%. Jeżeli wykonawca dzieła udowodni, że faktycznie poniesione koszty były wyższe niż wynikające z ryczałtu, wówczas do podstawy wymiaru podatku dochodowego stosuje się koszty rzeczywiste.

W sytuacji gdy kwota wykazana na umowie o dzieło nie przekracza wartości 200 zł (i umowa ta nie jest zawarta z pracownikiem), zamawiający jest zobowiązany pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 18 proc. Oblicza się go od przychodu, którego w tym przypadku nie pomniejsza się w tym przypadku o koszt jego uzyskania. Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca dzieła nie wykazuje w zeznaniu rocznym, w związku z czym zamawiający nie ma obowiązku wystawienia PIT-11

Płatnik (przedsiębiorca) ma natomiast obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy przy wypłacie wynagrodzenia za wykonane dzieło od określonej zgodnie ze wskazanym sposobem kwoty dochodu. Pobraną zaliczkę winien jest w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania zaliczki wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi umów o dzieło wynagrodzenie płatne jest wraz z wydaniem dzieła, chyba że w umowie co innego zastrzeżono. Jeżeli zatem dzieło będzie wykonywane w częściach, wynagrodzenie płatne jest po każdorazowym wykonaniu świadczenia częściowego. Stąd też wraz z wykonaniem dzieła nastąpi wypłata wynagrodzenia i obowiązek poboru, a następnie wpłacenia w ww. terminie zaliczki na podatek dochodowy.

Co ważne płatnik nie dokonuje zgłoszenia umów o dzieło do urzędu skarbowego, a jedynie odprowadza co miesiąc zaliczki na podatek. Natomiast w terminie do końca stycznia roku następnego należy natomiast przesłać do organu podatkowego PIT-4R tj. informację o pobranych zaliczkach na podatek, przy czym są to zaliczki należne, a nie zapłacone. Wykonawcy dzieła przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić PIT-11 w terminie do końca lutego następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Umowa o dzieło jak rozliczyć podatek? – Umowa o dzieło  zawarta pomiędzy przedsiębiorcami

Umowa o dzieło może być także zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. W takiej sytuacji, wykonawca dzieła w treści umowy albo oddzielnym oświadczeniu deklaruje, że wykonanie dzieła mieści się w zakresie wykonywanej przez niego działalności.

Zamawiający jest wtedy zwolniony z obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, wykonawca  natomiast jest zobowiązany rozliczyć je w ramach przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z umowy o dzieło w takim przypadku rozlicza się w zeznaniu rocznym (“Inne źródła…”). Wykonawca rozlicza wtedy dochód z tej umowy i jednocześnie wpłaca kwotę podatku wynikającą z zeznani) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągną dochód.

Warto pamiętać, że wykonawca dzieła uzyskujący przychody z innych źródeł ma także możliwość samodzielnego wpłacania miesięcznych zaliczek na PIT na rachunek właściwego US do 20 dnia następnego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.