latwepodatki.pl

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych

Jeżeli sprzedajemy nieruchomość, którą wykorzystywaliśmy dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej może pojawić się wątpliwość jak powinnyśmy rozliczyć podatkowo taką transakcję.

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych – Uchwała NSA sygn. II FPS 8/13

Warto mieć na uwadze Uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA ) sygn. II FPS 8/13 z dnia 17 lutego 2014 r. w składzie 7 sędziów. NSA podjął uchwałę w której czytamy, że: „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy”.

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych – kiedy nie zapłacimy podatku dochodowego?

Zatem NSA wyjaśnił, że w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej własnej nieruchomości o charakterze użytkowym, nie wpisanej jednak do ewidencji działalności gospodarczej – przychód ze zbycia takiej nieruchomości nie będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do sprzedaży takiej nieruchomości zastosowanie znajdować będzie ogólna regulacja z art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o PIT. W związku z tym dochód uzyskany ze zbycia takiej nieruchomości zostanie zwolniony od podatku jeśli zostanie od po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie lub w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

NSA w ww. uchwale wskazał także, że zgodnie z „art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” u.p.d.o.f., należy stwierdzić, że ustawodawca w sposób jasny (jednoznaczny) wskazuje, że niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek do uznania przychodu ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej:

  1. sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza),
  1. ujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).

uznał w ślad za literalnym brzmieniem przepisu, że podstawowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania przy sprzedaży takiego składnika majątkowego ma okoliczność czy podatnik wpisał nieruchomości do ewidencji środków trwałych, a nie to, czy była ona wykorzystywana w działalności gospodarczej.”

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych – zasady ogólne sprzedaży składników majątkowych  firmy

Natomiast sprzedaż nieruchomości, które były wykorzystywane w przedsiębiorstwie i zostały wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, jest opodatkowana tak jak inne składniki majątkowe firmy. Jet to zatem źródło przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik w takim przypadku musi określić przychody i koszty dotyczące transakcji i opodatkować sprzedaż zgodnie z zasadami opodatkowania jego działalności gospodarczej. W tym przypadku nie ma żadnych ulg. Jeśli przychód ze sprzedaży będzie wyższy od kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu.

Pamiętajmy, że uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego są wiążące – bezpośrednio (przede wszystkim uchwały konkretne wiążą pytający skład orzekający WSA, z uwagi na art. 187 § 2 ustawy postępowanie przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) lub pośrednio – dla innych sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 269 § 1 p.p.s.a., jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.