latwepodatki.pl

Samochód w firmie – podatek dochodowy

Samochód w firmie – podatek dochodowy

Samochód w firmie – podatek dochodowy

Samochód w firmie (osoby fizycznej), a podatek dochodowy. W zależności od ceny zakupu oraz przewidywanego czasu użytkowania może być on traktowany jako środek trwały lub inwestycja bieżąca. Jeżeli wartość zakupu przekracza 3,5 tyś zł a przewidywany okres użytkowania jeden rok, to przedsiębiorca co do zasady musi wprowadzić taki zakup do ewidencji środków trwałych. Powinien też poddać go amortyzacji – zgodnie z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samochód w firmie – podatek dochodowy – amortyzacja

Przedsiębiorca może zastosować dwie metody amortyzacji w zależności od tego, czy to samochód nowy, czy używany:

 • liniową – standardowy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 5 lat (60 miesięcy), przy zastosowaniu stawki 20% z Wykazu stawek,
 •  ze stawką indywidualną – w przypadku samochodu używanego (używanego przed nabyciem co najmniej pół roku) stawka roczna wynosi 40%, a okres zostaje skrócony do 2,5 roku, czyli jest o połowę krótszy niż w przypadku zastosowania stawki zwykłej metody liniowej.

Ponadto odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od tzw. wartości początkowej, którą w przypadku zakupu jest cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone aż do dnia przekazania do używania, czyli m.in.:

 • koszty załadunku, przeładunku, wyładunku i wprowadzenia do obrotu,
 • koszty transportu i ubezpieczenia w drodze,
 • opłaty rejestracyjne itp.,
 • dodatkowe wyposażenie oraz jego montaż.

Przepisy podatkowe uprawniają do zastosowania tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przez podatników, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą oraz małych podatników. Podatnikiem takim jest przedsiębiorca, którego roczna wartość brutto sprzedaży (tj. z podatkiem VAT) nie przekroczyła równowartości 1,2 mln EUR. Jednorazowy odpis pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych całej amortyzacji środka trwałego o wartości nieprzekraczającej równowartości 50.000 EUR. Prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji jako kosztu podatkowego nie dotyczy jednak samochodów osobowych, tylko ciężarowych!

 

Należy pamiętać, że przy zakupie samochodów osobowych istnieje pewien limit (art. 23 ust. 1 pkt 4) dotyczący wysokości odpisów amortyzacyjnych, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Art. 23. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

“1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…)

4) “odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania”.

Środki wydane na eksploatację samochodu firmowego mogą zostać w pełnej wysokości wpisane do kosztów uzyskania przychodów, czyli zakup części samochodowych, paliwa, wykupieniu polisy (oprócz ubezpieczeń dobrowolnych) itp. W przypadku zakupu samochodu na kredyt do kosztów firmowych można wpisać uiszczane według harmonogramu odsetki.

 

Według art. 23 ust. 1 pkt 47 do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się “składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (AC) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”.

Samochód w firmie – podatek dochodowy – koszt uzyskania przychodu

W celu zakwalifikowania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu wymagane jest spełnienie łącznie warunków:

 •  udokumentowanie wydatku,
 • wykazanie, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodu,

wydatek nie został wykluczony z katalogu kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samochód w firmie – podatek dochodowy – polisa ubezpieczeniowa

Pamiętajmy o tym, że od ubezpieczyciela nie dostaniemy faktury – podstawą księgowania jest już polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie trzeba zaksięgować odpowiednio:

 •  przy metodzie memoriałowej – proporcjonalnie – do tych lat podatkowych, które obejmuje,
 •  przy metodzie kasowej – w całości – zgodnie z datą wystawienia polisy,

wartość ubezpieczenia samochodu rozliczanego w PIT na zasadach kilometrówki należy rozliczyć w ramach limitu wynikającego z przejechanych kilometrów.

Samochód w firmie – kilometrówka 2016

Jak udokumentować koszt użytkowania samochodu w firmie, jeśli nie stanowi on majątku firmy, nie został wpisany do ewidencji środków trwałych? Należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w celu ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówkę

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.  Księgowania kosztów związanych w pojazdem dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w oparciu o zestawienie poniesionych wydatków wynikających z faktur oraz z prowadzonej kilometrówki. Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków niż tej wyznaczonej limitem (suma przejechanych km x stawka za 1 kilometr).

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu w 2016 roku nie została zmiania w porównaniu do lat ubiegłych. Zależy ona od rodzaju pojazdu i kształtuje się następująco:

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:

  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  – 0,5214 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla – 0,2302 zł,

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motoroweru – 0,1382 zł.

Samochód w firmie – podatek dochodowy – Jakie dane powinna zawierać tzw. kilometrówka?

Eidencja prowadzona dla celów podatku dochodowego powinna zawierać ściśle określone dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,

 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,

 • kolejny numer wpisu,cm

 • datę i cel wyjazdu,

 • opis trasy (skąd – dokąd),

 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

 • stawkę za 1 km przebiegu,

 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,

 • podpis przedsiębiorcy.

źródło zdjęcia blog.sbtjapan.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.