latwepodatki.pl

Sposób na niski podatek blog w internecie?

Sposób na niski podatek blog w internecie?

Sposób na niski podatek blog w internecie?

Czy sposób na niski podatek to prowadzenie bloga w internecie? Portal rp.pl kusił swoich czytelników w artykule z dnia 19 stycznia b.r., że zna receptę na niski podatek. Autor pyta nas, „chcesz wrzucać wszystko w koszty? Załóż stronę internetową i opisuj na niej swoje życie.”

Czy to naprawdę takie proste?

Wszytko za sprawą interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie nr IPPB1/4511-1035/15-2/AM), tekst do przeczytania poniżej.  Autorka bloga (strony internetowej na której opisuje swoje życie m.in. modę, podróże, jedzenie, sport) pyta czy może zaliczyć do kosztów wydatki na wyjazdy turystyczne, teatr, kino, czy kosmetyki (wszystko opisuje na blogu). Koszty te zostały uznane za zasadne.

„– Blogerzy zarabiają na zamieszczanych na ich stronach reklamach. Im ciekawsze mają materiały, tym więcej czytelników i większe szanse na pozyskanie sponsorów – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej.” Zatem wydatki na opisywane zdarzenia są poniesione w celu osiągnięcia przychodu, wszystko odbywa się więc zgodnie z przepisami.

Czy prowadzenie bloga w internecie to sposób na niski podatek?

Aby skorzystać z odliczeń kosztów należy założyć działalność gospodarczą. Doradca podatkowy Grzegorz Gębka dodaje, że wydatki mogą być podatkowym kosztem nawet wtedy, gdy bloger nie ma jeszcze żadnych przychodów. Byleby tylko działał w celu ich uzyskania, czyli pisał artykuły po to, aby na tym zarobić.

Pamiętajmy jednak, że interpretacja jest ważna jedynie dla podmiotu, dla którego została wydana. Oczywiście można także wystąpić o interpretację. Kosztuje to 40 zł i czeka się na nią ok. 3 m-ce. Oczywiste jest także, że działalność musi przynosić zyski, bo do zapłaty mamy także inne zobowiązania np. składki ZUS.

Dochody z działalności gospodarczej można rozliczyć według skali podatkowej czyli 18 albo 32 proc. PIT lub stawką liniową 19-proc. podatek.

„– Ci, którzy zajmują się blogowaniem na niewielką skalę, nie muszą oczywiście zakładać firmy i mogą rozliczać się prostym ryczałtem – mówi Grzegorz Gębka. – Wtedy płacą podatek od najmu powierzchni strony internetowej. Wynosi tylko 8,5 proc., ale nie można odliczać kosztów

Prowadzenie bloga może stanowić działalność gospodarczą, jeśli są spełnione trzy warunki: nastawienie na zysk, ciągłość wykonywania, profesjonalny charakter, np. posiadanie zorganizowanego stanowiska pracy , a także wybranie odpowiedniej formy funkcjonowania. Więcej szczegółów można przeczytać tutaj.

Cały artykuł na portalu Rzeczpospolita – wła­sny blog spo­so­bem na niż­szy po­da­tek.

Sposób na niski podatek blog w internecie? – przeczytaj interpretację poniżej

Interpretacja

Na pod­sta­wie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. Ordynacja po­dat­kowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 roz­po­rzą­dze­nia Ministra Finansów z dnia 22 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie upo­waż­nie­nia do wy­da­wa­nia in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów prawa po­dat­ko­wego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia­ła­jący w imie­niu Ministra Finansów stwier­dza, że sta­no­wi­sko przed­sta­wione we wnio­sku z dnia 4 wrze­śnia 2015 r. (data wpływu 7 wrze­śnia 2015 r.) o wy­da­nie in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów prawa po­dat­ko­wego do­ty­czą­cej po­datku do­cho­do­wego od osób fi­zycz­nych w za­kre­sie moż­li­wo­ści za­li­cze­nia do kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów pro­wa­dzo­nej po­za­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wy­dat­ków po­no­szo­nych w związku z tą dzia­łal­no­ścią – jest pra­wi­dłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 wrze­śnia 2015 r. zo­stał zło­żony ww. wnio­sek o wy­da­nie in­ter­pre­ta­cji in­dy­wi­du­al­nej do­ty­czą­cej po­datku do­cho­do­wego od osób fi­zycz­nych w za­kre­sie moż­li­wo­ści za­li­cze­nia do kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów pro­wa­dzo­nej po­za­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wy­dat­ków po­no­szo­nych w związku z tą dzia­łal­no­ścią.

We wnio­sku przed­sta­wiono na­stę­pu­jące zda­rze­nie przy­szłe.

Wnioskodawczyni pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w za­kre­sie dzia­łal­no­ści agen­cji re­kla­mo­wych a także do­radz­two w za­kre­sie ko­mu­ni­ka­cji i pu­blic re­la­tions, or­ga­ni­zo­wa­nie tar­gów, wy­staw i in­nych im­prez. Działalność opo­dat­ko­wana jest po­dat­kiem do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych, zgod­nie z art. 27 ust. 1 ustawy o po­datku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych. Strona roz­waża zmianę formy opo­dat­ko­wa­nia od 1.1.2016 r., na tzw „po­da­tek li­niowy” wg. stawki 19% (art. 30c ustawy o po­datku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych).

Wnioskodawczyni w ra­mach swo­jej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej za­mie­rza pro­wa­dzić bloga, który do­ce­lowo bę­dzie źró­dłem przy­cho­dów. Działalność ta bę­dzie po­le­gała na:

 • za­miesz­cza­niu re­klam na stro­nie in­ter­ne­to­wej,
 • udziale w kam­pa­niach re­kla­mo­wych, a także po­zy­ski­wa­niu re­kla­mo­daw­ców,
 • udziale w pro­gra­mach part­ner­skich (np. pi­sa­niu ar­ty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych).

Blog ma do­ty­czyć sze­roko ro­zu­mia­nej te­ma­tyki „li­fe­sty­lo­wej” – czyli mody, po­dróży, te­ma­tyki ku­li­nar­nej, ga­dże­tów elek­tro­nicz­nych, mo­to­ry­za­cji, spor­tów – ogól­nie stylu ży­cia. Na blogu znajdą się m. in.:

 • re­cen­zje fil­mów, spek­ta­kli te­atral­nych, kon­cer­tów mu­zycz­nych i in­nych,
 • re­cen­zje re­stau­ra­cji, ga­bi­ne­tów ko­sme­tycz­nych, ho­teli, klu­bów fit­ness i in­nych,
 • re­la­cje z wy­jaz­dów tu­ry­stycz­nych (np. do Rzymu czy in­nych atrak­cyj­nych miejsc),
 • te­sty pro­duk­tów (np. elek­tro­niki, ko­sme­ty­ków i in­nych) po­rady, wska­zówki.

Przychody zwią­zane z pro­wa­dze­niem bloga będą miały zwią­zek z ta­kimi czyn­no­ściami jak:

 • dzier­żawą po­wierzchni re­kla­mo­wej – Wnioskodawczyni za­mie­rza udo­stęp­niać ści­śle okre­ślone miej­sce na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej okre­ślo­nemu re­kla­mo­dawcy lub sys­te­mowi re­kla­mo­wemu (np. AdTaily);
 • umowa zle­ce­nie lub o dzieło za­wie­rane w ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – są to umowy pro­po­no­wane przez nie­któ­rych re­kla­mo­daw­ców, sto­so­wane np. je­śli re­kla­mo­dawca pra­gnie za­mie­ścić ar­ty­kuł spon­so­ro­wany, czy też prze­pro­wa­dzić ak­cję re­kla­mową;
 • umowa o współ­pracy – przy­kła­dowo, przed wy­jaz­dem tu­ry­stycz­nym Wnioskodawczyni bę­dzie pro­wa­dziła roz­mowy z po­ten­cjal­nymi part­ne­rami, któ­rzy mogą być za­in­te­re­so­wa­niu udo­stęp­nie­niem np. odzieży, sprzętu tu­ry­stycz­nego, fo­to­gra­ficz­nego, który na­stęp­nie bę­dzie opi­sy­wany i pre­zen­to­wany na zdję­ciach za­miesz­czo­nych na blogu;
 • inne źró­dła – Wnioskodawczyni bę­dzie też za­ra­biała na re­kla­mach in­ter­ne­to­wych lub mo­bil­nych, któ­rym nie bę­dzie to­wa­rzy­szyła for­mal­nie spi­sana umowa, co ma miej­sce w przy­padku więk­szo­ści za­gra­nicz­nych sys­te­mów re­kla­mo­wych np. Google AdSense.

Powyższe przy­chody będą uzy­ski­wane na pod­sta­wie umów za­war­tych z re­kla­mo­daw­cami, part­ne­rami, spon­so­rami i bę­dzie do nich wy­sta­wianą fak­tura. Umowy z re­kla­mo­daw­cami, part­ne­rami, spon­so­rami będą za­wie­rane w ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,

Rozliczanie z kon­tra­hen­tami bę­dzie od­by­wało się na pod­sta­wie wy­sta­wio­nych fak­tur, z płat­no­ścią na ra­chu­nek ban­kowy. Wnioskodawczyni do­pusz­cza rów­nież płat­ność go­tówką.

W związku z po­wyż­szym opi­sem za­dano na­stę­pu­jące py­ta­nie.

Czy wy­datki zwią­zane z pro­wa­dze­niem bloga i two­rze­niem ar­ty­ku­łów w nim pu­bli­ko­wa­nych można za­li­czyć do kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów, zgod­nie z art. 22 ustawy o po­datku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych…

Zdaniem Wnioskodawczyni wy­datki zwią­zane z pro­wa­dze­niem bloga, w tym koszty zwią­zane z na­pi­sa­niem ar­ty­ku­łów na nim pu­bli­ko­wa­nych sta­no­wią koszt uzy­ska­nia przy­chodu.

Na wstę­pie na­leży stwier­dzić, że pro­wa­dze­nie bloga może sta­no­wić dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Dla po­trzeb po­datku do­cho­do­wego dzia­łal­ność go­spo­dar­cza (po­za­rol­ni­cza dzia­łal­ność go­spo­dar­cza) zgod­nie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po­datku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych – da­lej u.p.d.o.f., ozna­cza dzia­łal­ność za­rob­kową, m.in. han­dlową lub usłu­gową, pro­wa­dzoną we wła­snym imie­niu bez względu na jej re­zul­tat, w spo­sób zor­ga­ni­zo­wany i cią­gły, z któ­rej uzy­skane przy­chody nie są za­li­czane do in­nych przy­cho­dów ze źró­deł wy­mie­nio­nych w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Wykonywane czyn­no­ści sta­no­wią dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, je­śli wy­stą­pią łącz­nie trzy wa­runki:

 • cha­rak­ter za­rob­kowy, tj. na­sta­wie­nie na zysk,
 • cią­głość wy­ko­ny­wa­nia, tj. nie może to być dzia­ła­nie jed­no­ra­zowe lub spo­ra­dyczne,
 • zor­ga­ni­zo­wany (pro­fe­sjo­nalny)
 • cha­rak­ter, np. po­sia­da­nie zor­ga­ni­zo­wa­nego sta­no­wi­ska pracy (po­miesz­cze­nia lub jego czę­ści, kom­pu­tera i in­nego sprzętu, ob­sługi itd.), a także wy­bra­nie od­po­wied­niej formy funk­cjo­no­wa­nia (dzia­łal­ność in­dy­wi­du­alna lub w for­mie spółki).

W orzecz­nic­twie wie­lo­krot­nie po­twier­dzano po­wyż­sze sta­no­wi­sko. „Dla uzna­nia okre­ślo­nej przed­mio­towo dzia­łal­no­ści za dzia­łal­ność go­spo­dar­czą ko­nieczne jest łączne za­ist­nie­nie trzech jej cech funk­cjo­nal­nych: za­rob­ko­wo­ści, zor­ga­ni­zo­wa­nia for­mal­nego (czyli wy­boru formy praw­nej przed­się­bior­czo­ści) oraz cią­gło­ści. Brak któ­rej­kol­wiek z nich ozna­cza na­to­miast, że dana dzia­łal­ność nie może być za­kwa­li­fi­ko­wana do ka­te­go­rii dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej” (wy­rok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwiet­nia 2009 r, III SA/Po 374/08).

Tak więc przy­chody z pro­wa­dze­nia przez Wnioskodawczynię błoga mogą sta­no­wią dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod wa­run­kiem speł­nie­nia trzech wy­mie­nio­nych wy­żej ele­men­tów wy­ma­ga­nych dla kwa­li­fi­ka­cji do­ko­ny­wa­nych czyn­no­ści jako dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Skoro przy­chody z pro­wa­dze­nia przez Wnioskodawczynię sta­no­wić będą przy­chody z po­za­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej to tym sa­mym kosz­tami uzy­ska­nia przy­chodu z tej dzia­łal­no­ści będą wy­datki po­nie­sione w celu osią­gnię­cia tych przy­cho­dów.

Zgodnie z art . 22 u.p.d.o.f. kosz­tami uzy­ska­nia przy­cho­dów są koszty po­nie­sione w celu osią­gnię­cia przy­cho­dów lub za­cho­wa­nia albo za­bez­pie­cze­nia źró­dła przy­cho­dów, z wy­jąt­kiem kosz­tów wy­mie­nio­nych w art . 23.

Prowadzenie bloga wiąże się z po­no­sze­niem wy­dat­ków ta­kich jak re­je­stra­cja do­meny, opłata za ser­wer, opro­gra­mo­wa­nie. Zasadniczą tre­ścią wpi­sów na in­ter­ne­to­wym blogu są zdję­cia. Stąd też za­kup apa­ratu fo­to­gra­ficz­nego oraz nie­zbęd­nych ak­ce­so­riów rów­nież sta­nowi koszt.

W celu zwięk­sze­nia liczby od­bior­ców i zwięk­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia re­kla­mo­daw­ców blog bę­dzie pro­wa­dzony rów­nież w ję­zyku an­giel­skim – w związku z tym ko­nieczne bę­dzie po­no­sze­nie wy­dat­ków na lek­cje an­giel­skiego oraz tłu­ma­cza. Pisanie ar­ty­ku­łów w ję­zyku an­giel­skim ma na celu zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści błoga oraz zwięk­sze­nie liczby po­ten­cjal­nych re­kla­mo­daw­ców (rów­nież z za­gra­nicy). Dwujęzyczny blog ma szanse na dużo więk­szą liczbę czy­tel­ni­ków. Od liczby czy­tel­ni­ków błoga za­leżą też w du­żej mie­rze stawki re­klam i in­nych form uzy­ski­wa­nia przy­cho­dów z bloga. Tym sa­mym an­giel­ska wer­sja ję­zy­kowa bę­dzie przy­czy­niała się do zwięk­sze­nia do­cho­dów z bloga.

Kosztem uzy­ska­nia przy­chodu będą też wy­datki bez­po­śred­nio zwią­zane z na­pi­sa­niem ar­ty­kułu, który bę­dzie pu­bli­ko­wany na blogu. W tym celu ko­nieczne bę­dzie np. za­kup bi­letu do kina, te­atru, na wy­stawę, opła­ce­nie kosz­tów po­dróży, ho­telu, usług ga­stro­no­micz­nych.

Napisanie re­cen­zji ma na celu za­cho­wa­nie źró­dła przy­cho­dów ja­kim bę­dzie blog. Atrakcyjne dla czy­tel­ni­ków re­cen­zje będą zwięk­szały po­pu­lar­ność bloga, a tym sa­mym zwięk­szały za­in­te­re­so­wa­nie po­ten­cjal­nych re­kla­mo­daw­ców i spon­so­rów.

Podobnie jak na­pi­sa­nie re­cen­zji rów­nież na­pi­sa­nie ar­ty­kułu z wy­jazdu tu­ry­stycz­nego bę­dzie miało na celu za­cho­wa­nie źró­dła przy­chodu ja­kim bę­dzie blog.

Nie po­winno być wąt­pli­wo­ści, że wy­datki ta­kie po­no­szone są w celu uzy­ska­nia przy­chodu: aby blog mógł od­nieść ko­mer­cyjny suk­ces musi za­wie­rać atrak­cyjne dla czy­tel­ni­ków tre­ści. Tematyka bloga bę­dzie też in­te­re­su­jąca dla po­ten­cjal­nych re­kla­mo­daw­ców – blog ad­re­so­wany bę­dzie do dość do­brze za­ra­bia­ją­cych osób w wieku 25-50 lat, miesz­kań­ców du­żych miast. Taka grupa do­ce­lowa jest rów­nież atrak­cyjna dla re­kla­mo­daw­ców.

Tworzenie tre­ści in­te­re­su­ją­cych dla czy­tel­ni­ków wy­maga po­no­sze­nia na­kła­dów: opi­sy­wa­nie miejsc i wy­da­rzeń in­te­re­su­ją­cych dla od­bior­ców wiąże się z po­no­sze­niem wska­za­nych wy­dat­ków. Wnioskodawczyni li­czy, że gdy blog uzy­ska już re­kla­mo­daw­ców to udział w opi­sy­wa­nych wy­da­rze­niach bę­dzie spon­so­ro­wany przez nich i koszty po­no­szone przez Wnioskodawczynię będą mniej­sze.

Opisywane wy­datki speł­niają więc de­fi­ni­cję wska­zaną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Jednocześnie nie są to wy­datki wy­łą­czone w kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów na mocy art. 23 ustawy. W szcze­gól­no­ści nie można tych wy­dat­ków uznać za wy­datki oso­bi­ste Wnioskodawczyni – opła­ce­nie udziału w wy­da­rze­niach, które będą opi­sy­wane na pu­blicz­nie do­stęp­nym blogu nie można uznać za „wy­da­tek oso­bi­sty”.

Wydatki te nie sta­no­wią rów­nież kosz­tów re­pre­zen­ta­cji, w szcze­gól­no­ści po­nie­sio­nych na usługi ga­stro­no­miczne, za­kup żyw­no­ści oraz na­po­jów, w tym al­ko­ho­lo­wych (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy). Jakkolwiek w kosz­tach uzy­ska­nia przy­cho­dów Wnioskodawczyni mogą zna­leźć się wy­datki na usługi ga­stro­no­miczne to z pew­no­ścią wy­datki te nie będą sta­no­wiły kosz­tów re­pre­zen­ta­cji.

Podsumowując: po­nie­waż wy­datki zwią­zane z pro­wa­dze­niem bloga, w tym zwią­zane ze zbie­ra­niem ma­te­ria­łów do ar­ty­ku­łów w nim pu­bli­ko­wa­nych po­no­szone są w celu uzy­ska­nia przy­chodu a jed­no­cze­śnie nie są to wy­datki wy­łą­czone z ka­ta­logu kosz­tów to tym sa­mym będą one sta­no­wiły koszt uzy­ska­nia przy­chodu z ty­tułu pro­wa­dzo­nej przez Wnioskodawczynię dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Wydatki po­no­szone na pro­wa­dze­nie bloga służą ge­ne­ro­wa­niu przy­cho­dów. Jednocześnie w wielu przy­pad­kach trudno bę­dzie jed­no­znacz­nie przy­pi­sać koszt do przy­chodu. Taki bez­po­średni zwią­zek bę­dzie ist­niał w przy­padku np. ar­ty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych: np. je­żeli re­kla­mo­dawcą bę­dzie wła­ści­ciel ho­telu, który zleci Stronie na­pi­sa­nie ar­ty­kułu z wy­jazdu tu­ry­stycz­nego do tego ho­telu to wów­czas moż­liwe bę­dzie jed­no­znaczne przy­pi­sa­nie kosz­tów po­nie­sio­nych w związku z uzy­ska­niem tego przy­chodu (koszty bi­le­tów lot­ni­czych, ko­le­jo­wych itp.).

Tworzenie na blogu tre­ści, które będą in­te­re­su­jące dla wielu od­bior­ców i przede wszyst­kim dla re­kla­mo­daw­ców i spon­so­rów bę­dzie wy­ma­gało po­no­sze­nia wy­dat­ków zwią­za­nych z na­pi­sa­niem ar­ty­kułu do błoga.

W celu uru­cho­mie­nia bloga in­ter­ne­to­wego nie­zbędne będą wy­datki na za­kup do­meny, opła­ce­nie ser­wera, koszt usług (np. stwo­rze­nie gra­fiki, czy sza­blonu strony).

Blog bę­dzie pro­wa­dzony za­równo w ję­zyku pol­skim jak i an­giel­skim – w związku z tym Wnioskodawczyni bę­dzie po­no­siła koszty na­uki ję­zyka an­giel­skiego oraz tłu­ma­cza. Zasadniczą za­war­tość bloga in­ter­ne­to­wego two­rzą zdję­cia. W związku z tym Wnioskodawczyni za­mie­rza ku­pić apa­rat fo­to­gra­ficzny oraz nie­zbędne ak­ce­so­ria (obiek­tywy, torbę, sta­tyw i inne). Sprzęt ten nie bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wany do ce­lów pry­wat­nych Wnioskodawczyni a słu­żyć bę­dzie two­rze­niu zdjęć, które będą pu­bli­ko­wane na blogu.

Sukces bloga i wy­so­kość uzy­ski­wa­nych po­przez niego przy­cho­dów za­leży od jego atrak­cyj­no­ści – duża liczba czy­tel­ni­ków zwięk­sza za­in­te­re­so­wa­nie re­kla­mo­daw­ców i spon­so­rów, po­zwala także na sto­so­wa­nie wyż­szych cen za usługi ofe­ro­wane na blogu (re­klamę, ar­ty­kuł spon­so­ro­wany, pro­gram lo­jal­no­ściowy itp.). Tworzenie ar­ty­ku­łów atrak­cyj­nych dla czy­tel­ni­ków wy­maga po­no­sze­nia wy­dat­ków:

 • przy­kła­dowo na­pi­sa­nie re­cen­zji filmu bę­dzie wy­ma­gało kupna bi­letu na se­ans, po­dob­nie w przy­padku spek­ta­klu w te­atrze czy kon­certu.
 • re­cen­zja re­stau­ra­cji, lo­kalu czy in­nego miej­sca (np. mu­zeum) wy­ma­gać bę­dzie sko­rzy­sta­nia z usługi ku­li­nar­nej lub za­kupu bi­letu wstępu,
 • ar­ty­kuł opi­su­jący wy­jazd tu­ry­styczny wy­ma­gać bę­dzie za­kupu wy­cieczki, bi­letu lot­ni­czego, po­nie­sie­nia opłat (np. za wy­na­jem sa­mo­chodu, ho­telu).

Wnioskodawczyni bę­dzie też po­no­siła koszty wy­na­gro­dze­nia oraz wy­jazdu dla fo­to­gra­fia, który przy­go­tuje re­la­cję fo­to­gra­ficzną z opi­sy­wa­nego wy­da­rze­nia ewen­tu­al­nie asystentki/sekretarki. Podkreślić na­leży, że wy­datki te po­no­szone będą w celu two­rze­nia błoga in­ter­ne­to­wego, przy­czy­niać się więc będą do uzy­ski­wa­nia przy­cho­dów z tego źró­dła.

W związku z tym Wnioskodawczyni za­mie­rza za­li­czać do kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu wy­datki opi­sane w pkt . 1-4. Podkreślić na­leży, że do kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu nie będą za­li­czane wy­datki o cha­rak­te­rze oso­bi­stym Wnioskodawczyni. W kosz­tach uwzględ­niane będą je­dy­nie wy­datki zwią­zane z na­pi­sa­niem ar­ty­kułu pu­bli­ko­wa­nego na blogu: bi­let wstępu, koszty po­dróży itp.

Koszty te można po­rów­nać z wy­dat­kami po­no­szo­nymi przez re­dak­cję cza­so­pi­sma zaj­mu­ją­cego się po­dobną te­ma­tyką. Redakcja rów­nież po­nosi koszty udziału dzien­ni­ka­rzy w wy­da­rze­niach, które będą opi­sane w ar­ty­kule.

W świe­tle obo­wią­zu­ją­cego stanu praw­nego sta­no­wi­sko Wnioskodawczyni w spra­wie oceny praw­nej przed­sta­wio­nego zda­rze­nia przy­szłego jest pra­wi­dłowe.

Mając po­wyż­sze na wzglę­dzie, sto­sow­nie do art. 14c § 1 Ordynacji po­dat­ko­wej, od­stą­piono w tym za­kre­sie od uza­sad­nie­nia praw­nego do­ko­na­nej oceny sta­no­wi­ska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wska­zać na­leży, że pro­ce­dura wy­da­wa­nia in­dy­wi­du­al­nych in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów prawa po­dat­ko­wego nie pod­lega re­gu­łom prze­wi­dzia­nym dla po­stę­po­wa­nia po­dat­ko­wego, czy kon­tro­l­nego. Organ wy­da­jący in­ter­pre­ta­cję opiera się wy­łącz­nie na opi­sie stanu fak­tycz­nego lub zda­rze­nia przy­szłego po­da­nego we wnio­sku – nie pro­wa­dzi po­stę­po­wa­nia do­wo­do­wego. Rolą po­stę­po­wa­nia w spra­wie wy­da­nia in­dy­wi­du­al­nej in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów po­dat­ko­wych nie jest bo­wiem usta­la­nie, czy przed­sta­wiony we wnio­sku stan fak­tyczny (zda­rze­nie przy­szłe) jest zgodny ze sta­nem rze­czy­wi­stym. Ustalenie stanu rze­czy­wi­stego sta­nowi do­menę ewen­tu­al­nego po­stę­po­wa­nia po­dat­ko­wego. To na po­dat­niku ciąży obo­wią­zek udo­wod­nie­nia w toku tego po­stę­po­wa­nia oko­licz­no­ści fak­tycz­nych, z któ­rych wy­wo­dzi on dla sie­bie ko­rzystne skutki prawne.

Interpretacja do­ty­czy zda­rze­nia przy­szłego przed­sta­wio­nego przez Wnioskodawczynię i stanu praw­nego obo­wią­zu­ją­cego w dniu wy­da­nia in­ter­pre­ta­cji.

Stronie przy­słu­guje prawo do wnie­sie­nia skargi na ni­niej­szą in­ter­pre­ta­cję prze­pi­sów prawa po­dat­ko­wego z po­wodu jej nie­zgod­no­ści z pra­wem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzed­nim we­zwa­niu na pi­śmie or­ganu, który wy­dał in­ter­pre­ta­cję w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym skar­żący do­wie­dział się lub mógł się do­wie­dzieć o jej wy­da­niu – do usu­nię­cia na­ru­sze­nia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierp­nia 2002, r. Prawo o po­stę­po­wa­niu przed są­dami ad­mi­ni­stra­cyj­nymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch eg­zem­pla­rzach – art. 47 ww. ustawy) w ter­mi­nie trzy­dzie­stu dni od dnia do­rę­cze­nia od­po­wie­dzi or­ganu na we­zwa­nie do usu­nię­cia na­ru­sze­nia prawa, a je­żeli or­gan nie udzie­lił od­po­wie­dzi na we­zwa­nie, w ter­mi­nie sześć­dzie­się­ciu dni od dnia wnie­sie­nia tego we­zwa­nia (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za po­śred­nic­twem or­ganu, któ­rego dzia­ła­nie lub bez­czyn­ność są przed­mio­tem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na ad­res: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.